Förvaltningsdomstolar i Sverige

Om allmänna förvaltningsdomstolar

Vad är förvaltningsdomstolar?

Förvaltningsdomstolar arbetar med att avgöra tvister mellan företag och myndigheter, samt mellan enskilda personer och myndigheter. Det är till förvaltningsdomstolar man ska överklaga ärenden från exempelvis Skatteverket eller Försäkringskassan. Andra typer av domstolar är allmänna domstolar eller specialdomstolar.

Hur många förvaltningsdomstolar finns det?

I Sverige finns det tre allmänna förvaltningsdomstolar: förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen.


Förvaltningsrätterna

Vad är förvaltningsrätt?

Förvaltningsrätt är ett rättsområde som berör kommunala och statliga förvaltningsmyndigheters handläggning av ärenden och mål, och hjälper till i tvister mellan privatpersoner och myndigheter, samt mellan myndigheter och företag. Hit vänder du dig för att överklaga socialmål, som exempelvis omhändertagande av unga eller beslut från andra myndigheter såsom Försäkringskassan, med mera.

Vad är skillnad mellan tingsrätt och förvaltningsrätt?

Tingsrätt är domstolar i brottmål och tvistemål mellan enskilda personer, medan förvaltningsrätt handlägger tvister mellan bland annat privatpersoner och myndigheter.


Kammarrätterna

Vad gör kammarrätten?

En kammarrätt är andra instansen i de allmänna förvaltningsdomstolarna. I kammarrätten avgörs mål som tidigare tagits upp i förvaltningsrätten. Det kan vara allt från socialförsäkringsmål till upphandlingsmål eller skattemål.

Vilka kammarrätter finns i Sverige?

Det finns fyra kammarrätter i Sverige


Högsta förvaltningsdomstolen

Vad är Högsta förvaltningsdomstolen?

Högsta förvaltningsdomstolen är den högsta instansen bland de allmänna förvaltningsdomstolarna i Sverige. Dess främsta uppgift är att pröva avgöranden som har överklagats från någon av de fyra kammarrätterna.

Likt Högsta domstolen, har Högsta förvaltningsdomstolen också i uppgift att skapa prejudikat, alltså vägledande avgöranden för myndigheter, förvaltningsrätter och kammarrätter, som en hjälp för att de ska veta hur de ska bedöma liknande fall i framtiden.

Vilka sitter i Högsta förvaltningsdomstolen?

I Högsta förvaltningsdomstolen sitter det 16 personer, det så kallade justitierådet.

 • Helena Jäderblom (ordförande)
 • Henrik Jermsten
 • Margit Knutsson
 • Kristina Ståhl
 • Thomas Bull
 • Per Classon
 • Inga-Lill Askersjö
 • Mahmut Baran
 • Leif Gäverth
 • Kristina Svahn Starrsjö
 • Ulrik von Essen
 • Mats Andersson
 • Marie Jönsson
 • Linda Haggren
 • Magnus Medin
 • Martin Nilsson

Listan uppdaterades 2022-10-24.

Besök domstol.se för att läsa mer om justitierådet.