Allmänna domstolar i Sverige

Om allmänna domstolar

Vad är allmänna domstolar?

De allmänna domstolarna är uppdelade i tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen, vilka du kan läsa mer om längre ned på sidan. Utöver dessa tillhör även Mark- och miljödomstolarna samt Patent- och marknadsdomstolarna de allmänna domstolarna. Andra typer av domstolar är specialdomstolar och förvaltningsdomstolar.

Vad gör de allmänna domstolarna?

Allmänna domstolar handlägger mål och tvister mellan enskilda parter. Deras huvudsakliga uppgift innebär att pröva brottmål och tvistemål, men har även på senare tid börjat arbeta mer med prövning av olika ärenden, som till exempel ansökan om adoption och bodelning.


Tingsrätter

Vad är tingsrätt?

Tingsrätten är den första instansen av de allmänna domstolarna, därefter kommer hovrätten och slutligen Högsta domstolen.

Tingsrättens uppgift är att döma i olika typer av brottmål, tvistemål och ärenden.

Brottmål

Om det finns brottsmisstankar rör det sig om ett brottmål. Ett brottmål inleds med att polisen gör en utredning, en så kallad förundersökning som leds av polis eller åklagare. Därefter är det åklagaren som beslutar om den misstänkte personen ska åtalas för brott. Om så är fallet, lämnar åklagaren in åtalet (en stämningsansökan) till tingsrätten som får i uppgift att utreda om den misstänkte ska dömas för brottet.

Brottmål - exempel:

 • Narkotikabrott
 • Ekonomisk brottslighet (bokföringsbrott och skattebrott)
 • Tillgreppsbrott (rån och stöld)
 • Sexualbrott (våldtäkt eller andra sexuella övergrepp)
 • Våldsbrott (dråp, misshandel eller mord)
 • Trafikmål (fortkörning)

Tvistemål

När två parter inte kommer överens uppstår en tvist. Om de inte kan lösa tvisten på egen hand kan tingsrätten hjälpa till att avgöra tvisten. Ofta handlar ett tvistemål om pengar.

Tvistemål - exempel:

 • Skulder (köp av varor, tjänster eller hur ett avtal ska tolkas)
 • Familjerelaterade mål (vårdnad, umgänge, barns boende eller faderskapsfrågor)
 • Skilsmässor

Ärenden

Det finns flera ärenden som tingsrätten beslutar inom.

Ärenden - exempel

 • Adoption
 • Bodelning
 • God man och förvaltare
 • Konkurser

Hur många tingsrätter finns det i Sverige?

I Sverige finns det 48 tingsrätter. På domstol.se kan du söka efter alla Sveriges tingsrätter.


Hovrätter

Vad är hovrätt?

Hovrätten fungerar som en andra instans mellan tingsrätten och Högsta domstolen och behandlar mål och ärenden som har överklagats från tingsrätten. Hovrättens uppgifter kan alltså handla om allt från brottmål till tvistemål.

Vad är det för skillnad mellan tingsrätt och hovrätt?

Hovrätten prövar mål som har överklagats från tingsrätten. Med andra ord kan den som har dömts för ett brott överklaga till hovrätten om den inte är nöjd med tingsrättens beslut. Ibland kan det krävas ett prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva målet.

Vilka hovrätter finns det?

I Sverige finns det sex hovrätter:


Högsta domstolen

Vad är Högsta domstolen?

Högsta domstolen (HD) är den högsta instansen av Sveriges allmänna domstolar. Domstolens främsta uppgift är att skapa prejudikat (vägledande avgöranden) i ärenden från hovrätten och tingsrätten. Syftet är att Högsta domstolens beslut ska finnas som vägledning för hur de allmänna domstolarna och rättslivet i övrigt, ska bedöma liknande fall i framtiden. De arbetar på liknande sätt som Högsta förvaltningsdomstolen arbetar med att skapa prejudikat mot myndigheter.

Vad krävs för att ett mål ska prövas i Högsta domstolen?

Högsta domstolen måste ha lämnat ett prövningstillstånd för att de ska pröva målet. Varje år kommer det in cirka 6 000 överklaganden till Högsta domstolen, och endast cirka 100 av dem får prövningstillstånd.

Vilka sitter i Högsta domstolen?

Det sitter 16 domare i Högsta domstolen, i det så kallade justitierådet.

 • Anders Eka (ordförande)
 • Gudmund Toijer
 • Johnny Herre
 • Agneta Bäcklund
 • Svante O. Johansson
 • Dag Mattsson
 • Sten Andersson
 • Stefan Johansson
 • Petter Asp
 • Malin Bonthron
 • Eric M. Runesson
 • Stefan Reimer
 • Cecilia Renfors
 • Johan Danelius
 • Jonas Malmberg
 • Christine Lager

Listan uppdaterades 2022-10-24.

Besök domstol.se för att läsa mer om justitierådet.


Patent- och marknadsdomstolen

Vad är Patent- och marknadsdomstolen?

Patent- och marknadsföringsdomstolen har hand om Sveriges immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål och ärenden.

Vad gör Patent- och marknadsdomstolen?

Patent- och marknadsdomstolen handlägger bland annat ärenden inom:

 • Brott- och straff
 • Design
 • Företagsnamn
 • Konkurrensrätt
 • Marknadsföringsrätt
 • Patent
 • Upphovsrätt
 • Varumärke

Läs mer om respektive ämne på domstol.se.


Mark- och miljödomstolen

Vad gör Mark- och miljödomstolen?

Mark- och miljödomstolen (MÖD) har hand om ärenden och mål inom fastighet, miljö, vatten och avlopp samt plan och bygg. Bygglov eller tomträttsmål är exempel på ärenden som hanteras i Mark- och miljödomstolen.

Vad prövar Mark- och miljödomstolen?

Vanliga mål som prövas i Mark- och miljödomstolen är till exempel:

 • Tvister om vatten och avlopp
 • Tomträttsmål
 • Tillstånd till vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet
 • Skadestånds- och ersättningsfrågor med miljöanknytning
 • Mål om rivnings-, mark- och bygglov

Se hela listan och läs mer om deras uppdrag på domstol.se.

Var finns Mark- och miljödomstolen?

Mark- och miljödomstolen finns i: