Domstolar i Sverige

Allmänt om domstolarnas uppgifter

Vad är en domstol?

En domstol är en offentlig institution som opartiskt prövar och utreder olika mål, ärenden och tvister mellan två parter, dömer personer för brott, med mera.

Domstolen är en självständig och oberoende myndighet, vilket innebär att varken regeringen, riksdagen eller annan myndighet får bestämma hur en domstol ska döma i enskilda fall. Detta regleras i Sveriges grundlag.

I domstolen jobbar jurister, och för att få jobba där krävs en avklarad juristutbildning på högskola/universitet, vilket är en utbildning på 4,5 år. Läs mer om juristutbildning och att jobba som jurist.

Vad gör domstolen?

Domstolens uppgift är att pröva mål och ärenden för att se om åklagaren med hjälp av en föreliggande utredning kan bevisa att den åtalade har begått brottet den påstås ha begått. Om så är fallet kan domstolen döma personen för brottet, men likaväl fria från brottsmisstanke om det visar sig att den åtalade är oskyldig. Domstolar ger allmän hjälp, men inte juridisk rådgivning eller rättshjälp, då får man i stället vända sig till en jurist eller advokat. Hitta en advokat.

Varför har vi domstolar i Sverige?

Vi har domstolar för att de ska avgöra mål och ärenden på ett effektivt, rättssäkert och opartiskt sätt. I Sverige är det en grundläggande rättighet att få sitt ärende prövat i en domstol.

Så går det till i domstolen

Hur det går till i domstolen kan variera beroende på vad för typ av mål/förhandling ärendet handlar om. Det finns bland annat så kallade brottmål, tvistemål, hyres- och arrendenämnd samt muntlig förhandling.

Vid exempelvis ett brottmål kan processen se ut så här:

 1. Brottsoffret kallas till rättegången och får först lyssna på när åklagaren berättar hur hen uppfattar att brottet gått till och därefter får brottsoffret berätta om händelsen utifrån sitt perspektiv i ett förhör.
 2. Därefter är det den åtalades tur att berätta sin version och till sist eventuella vittnen, om det finns några.
 3. Utifrån det som kommit fram under förhören kommer åklagaren ta ett beslut huruvida den åtalade bedöms skyldig eller inte. En rättegång kan vara en lång och utdragen process som kan ta upp till flera månader innan den är avslutad.

domstol.se kan du läsa mer om den specifika förhandlingen du vill veta mer om. Där finns bland annat information om hur en huvudförhandling går till vid ett tvistemål eller hur ett brottmål hanteras i domstol, men även information om hur övriga mål hanteras i domstol.

Vilka domstolar finns det i Sverige?

I Sverige finns det närmare 80 olika domstolar, nämnder och myndigheter. Domstolarna brukar delas in i tre olika domstolar: allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar och specialdomstolar.

Allmänna domstolar

De allmänna domstolarna handlägger brottmål, tvistemål och flera domstolsärenden, som exempelvis bodelning och adoption.

De allmänna domstolarna består av:

 • Högsta domstolen
 • Hovrätterna
 • Tingsrätterna

Förvaltningsdomstolar

Förvaltningsdomstolarna handlägger mål om tvister mellan förvaltningsmyndigheter och enskilda personer. Det kan exempelvis röra sig om Försäkringskassans beslut, kommunala beslut eller skattemål.

Förvaltningsdomstolarna består av:

 • Högsta förvaltningsdomstolen (före detta Regeringsrätten)
 • Kammarrätterna
 • Förvaltningsrätterna (före detta Länsrätterna)

Specialdomstolar

Specialdomstolar prövar mål och ärenden inom ett rättsligt avgränsat område.

Exempel på specialdomstolar i Sverige är:

 • Arbetsdomstolen
 • Fastighetsdomstolarna
 • Hyresnämnder
 • Mark- och miljödomstolarna
 • Migrationsöverdomstolen
 • Patent- och marknadsdomstolarna